Изследвания и статии

Научният поглед

„За истински Научния Поглед към феномена на Живота и Неговата събитийност, е необходим специфичен изследователски подход боравещ с научните принципи и закони, лежащи в Неговата вечна Основа и Първообраз. Тук е важно да се отбележи, че подходите на Богословско-Религиозното мислене – от една страна, и на Научното мислене – от друга, не само не си противоречат, но се и допълват, защото разглеждат различните измерения и реалности на Един и същ Обективен Първоизточник и Първопричина, според нагласата на наблюдателя. Това е така, именно защото линеарният и цикличният пространственовремеви континууми не се изключват взаимно, но съществуват паралелно в човешката психика, познание и битие, и са взаимно свързани в матрицата на вселената. “

 

~ д-р Стефан Гайд

Галактика - око

Тракийският език, писменост, литературна традиция и народностно самосъзнание

От изложените изследвания става явно не...

Относно Нашите Тракийски Традиции

От езиковия анализ на всички тракийски...

Българите са Траки и Траките са Българи

От езиковия анализ на всички тракийски...

Тракия – Първата писмена цивилизация

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на...

Първото писмо – Образното Пиктографско Слово

В началото бе Словото… Всичко чрез Него...

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на...

За Трансцендентната наука

Трансцендентният Анализ разкрива нови...

Литература

Научните трудове на Д-р Гайд се отнасят до зората на човешката цивилизация и разкриват най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други.

иконка перо

Външни публикации

Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на вдъхновение в различни обществени области като наука, култура, изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.